Liaison Librarian

 

บรรณารักษ์ประสานงาน

 บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานการติดต่อกับคณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาของคณะต่างๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด (จัดหาและจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด)
 2. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ทั้งแบบทางไกลและที่ทำงานในเรื่องการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรที่สนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
 3. ดำเนินการจัดอบรม/แนะนำทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับคณาจารย์
 4. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
 5. ส่งเสริมและทำการตลาดในเรื่องบริการ ทรัพยากร ข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุด
 6. ช่วยการพัฒนาคลังทรัพยากรห้องสมุดทุกรูปแบบ ได้แก่ ฉบับพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล เมตะดาตา และการวิเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งการสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงการค้นคืนและการใช้ประโยชน์
 7. รวบรวมหัวข้อ/คำสำคัญในโครงการวิจัยของอาจารย์เพื่อช่วยแนะนำ/สืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ
 8. ประสานงานกับห้องสมุดสาขาเพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมถึงทำงานร่วมกับห้องสมุดสถาบันอื่นๆ ในแบบภาคีหรือกลุ่มเฉพาะ
 9. เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด คณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรตนเองแก่ชุมชน

 

ประสานมิตร

มาลินี
มาลินี ภูหมั่นเพียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ประสานงาน
 • คณะทันตแพทย์
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 15381, 02-649-5438

อัญชลี
อัญชลี ตุ้มทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ประสานงาน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 15387, 11976, 02-649-5446

 

มัทนา
มัทนา บุญประเสริฐ
งานจัดหาทรัพยากรภาษาต่างประเทศ
ประสานงาน
 • คณะวิทยาศาสตร์


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 11982, 02-649-5441

นันทนา
นันทนา เศาจวุฒิพงศ์
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย
ประสานงาน
 • คณะศึกษาศาสตร์


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 11982, 02-649-5441

ปัทมาพร
ปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล
งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประสานงาน
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 15381, 02-649-5438

ปภาดา
ปภาดา น้อยคำยาง
งานคลังสถาบัน มศว (SWU IR)
ประสานงาน
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 • สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 15381, 02-649-5438

 

กัญญดา
กัญญดา งึมกระโทก
งานจัดหาวารสาร
ประสานงาน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 15381, 02-649-5438

ศิวพร
ศิวพร ชาติประสพ
งานบริการตอบคำถาม
บริการ ILL, โปรแกรม Turnitin
ประสานงาน
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 15386, 11977, 02-649-5443

อิสยาห์
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
งานบริการตอบคำถาม
โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
ประสานงาน
 • คณะมนุษยศาสตร์

 

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 15386, 11977, 02-649-5443


 

องค์รักษ์

tanaporn
ธนภร พึ่งพาพงศ์
งานบริหารและพัฒนาห้องสมุด
หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์
 

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 21257, 21258

 

sujitra
สุจิตรา รัตนสิน
งานจัดการทรัพยากรห้องสมุด
ประสานงาน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 27234

subpalux
ศุภลักษณ์ ผลแก้ว
งานจัดการทรัพยากรห้องสมุด
ประสานงาน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 27226, 27239

namngoec
น้ำเงิน เฉลียวพจน์
งานจัดการทรัพยากรห้องสมุด
ประสานงาน
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 27226, 27239

 

aumporn
อัมพร ขาวบาง
งานจัดการทรัพยากรห้องสมุด
ประสานงาน
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 27233

hatairat
หทัยรัตน์ ธีรกุล
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ประสานงาน
 • คณะพลศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 • สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 21256, 27232

yupaporn
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ประสานงาน
 • คณะพลศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 •  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 • สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone: 21256, 27232

 

สำหรับบรรณารักษ์