บริการห้องศึกษาค้นคว้า/ ห้องประชุมกลุ่มย่อย


ห้องสมุดองครักษ์ ให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย เพื่อการศึกษาค้นคว้า และประชุมกลุ่ม ที่ชั้น 4 และชั้น 5 ชั้นละ 5 ห้อง

  • ให้บริการสำหรับ คณาจารย์, นิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการตั้งแต่ 3 คนเป็นต้นไป
  • แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการบัตรกุญแจ

  1. ผู้ใช้บริการรับทราบข้อกำหนดและจะใช้งานอย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียใดๆ ต่อตนเองและสถาบัน
  2. ส่งคืนบัตรที่เคาน์เตอร์ทุกครั้ง ใช้บริการ 2 ชั่วโมงติดต่อกัน และต่ออายุการใช้งานได้ไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน

ห้อง Mini Theater 


ห้องสมุดองครักษ์ ให้บริการ  ห้อง Mini Theater ชั้น 2 เพื่อกิจกรรมอเนกประสงค์

1. เพื่อการรับชมภาพยนตร์/สารคดี เป็นกลุ่ม
2. เพื่อใช้เป็นห้องเรียนในรายวิชา ของ มหาวิทยาลัย
3. เพื่อการประชุมกลุ่มย่อย

ข้อกำหนดการใช้บริการ
- อนุญาติให้เข้าใช้บริการเป็นกลุ่มขั้นต่ำ 10 คน
- ต้องการใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้บริการ
- ใช้บริการได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยให้สิทธิผู้ใช้งานตามลำดับการจอง
- การตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน  พบข้อขัดข้องโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันนีเพื่อดำเนินการแก้ไข
- เพื่อรักษาสภาพของอุปกรณ์ งดการใช้อุปกรณ์ขีด-เขียน และของมีคมลงบนโต๊ะและเก้าอี้
- ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มภายในห้อง สามารถรับประทานได้ที่ห้องโถงด้านนอกเท่านั้น

***อนุญาติให้ใช้พื้นที่สำหรับกิจกรรม สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร ภายใน มศว เท่านั้น ***
สำหรับกิจกรรม และ ชมรมอื่นๆ ที่ไม่ได้สังกัด มศว ต้องมีเอกสารยืนยันจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด