cambrige 08

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Core: eJournals

ฐานข้อมูล: Cambridge Core: eJournals เป็นฐานข้อมูลวารสารของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press มากกว่า 400 ชื่อ ครอบคลุมสหสาขาวิชา

เข้าใช้งานผ่าน CL OpenAthens:  https://bit.ly/3P4zt26
ระยะเวลาทดลองใช้: 15 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2565
 
รายชื่อวารสารที่ให้บริการ: คลิกดูรายละเอียดที่ตัว i
แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Trial Databases