scopus index 18 18

ห้องสมุดรวบรวมจำนวนสิ่งพิมพ์ที่จัดทำดัชนีโดย Scopus

 สำนักหอสมุดกลาง มศว ได้รวบรวมจำนวนสิ่งพิมพ์ที่จัดทำดัชนีโดย Scopus โดยประกอบด้วยข้อมูลสถิติการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของแต่ละมหาวิทยาลัย  จำนวนการถูกอ้างอิงบทความ รายชื่อวารสารที่ถูกตีพิมพ์  คำสำคัญ (keyword) ของชื่อเรื่องที่มีการเขียนบทความ

 

สถิติการตีพิมพ์ในฐานข้อม Scopus ของแต่ละมหาวิทยาลัย

index4

 

สถิติจำนวนจำนวนการถูกอ้างอิงบทความ

index5

 

รายชื่อวารสารที่ถูกตีพิมพ์

index1

*สามารถเลือกดูข้อมูลหลายมหาวิทยาลัยได้โดยการกด Ctrl เลือกมหาวิทยาลัยหรือปีที่ต้องการ

 

จำนวนการถูกอ้างอิงบทความ

index2

 

คำสำคัญ (keyword) ของชื่อเรื่องที่มีการเขียนบทความ

index3

 

สามารถคลิก next page เพื่อดูข้อมูลหน้าถัดไป

index6

 

สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ 

Number of publication indexed by Scopus

 

ทั้งนี้อาจารย์ มศว สามารถตรวจสอบผลงานทางวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus และ Springer Link ในคลังสถาบัน มศว (SWU IR) โดยเลือกที่ 

Articles from Academic Databases

 

 

จัดทำและพัฒนาข้อมูลโดย 

ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มศว

และอาจารย์สาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มศว