040264

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มศว พร้อมตัวแทนบุคลากรห้องสมุด เดินทางไปยังห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาห้องสมุดร่วมกัน โดยมี พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี (หัวหน้าส่วนงานห้องสมุด) พญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย) พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย) พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) และ พญ.อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

040263 1 2

040263 1 1