pulinet 201029 0re

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET Plus) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับข่ายงาน PULINET Plus ประกอบด้วย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จำนวน 20 แห่งและห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

1. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงมีความร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกภาคี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในทางวิชาการและการปฏิบัติงานของสมาชิกภาคี ส่งผลต่อการใช้งบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

pulinet 3

pulinet 4

pulinet 15

pulinet 7

pulinet 19

pulinet 6

pulinet 14

pulinet 12

pulinet 11

pulinet 10

pulinet 20

 

ภาพถ่ายโดย : ทีมงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์