130287278 728041344501727 7572052855423040270 n

สำนักหอสมุดกลาง มศว จัดการประชุมหารือร่วมกันกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

 ในวันพุธที่  9  ธันวาคม  2563  สำนักหอสมุดกลาง ได้ขอเชิญสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  พร้อมด้วยบุคลากรห้องสมุด เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อนำสู่การพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง  และการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ณ  ห้องประชุม  702  ชั้น  7  อาคารสำนักหอสมุดกลาง  เวลา  09.00 - 11.00  น.

130282600 317192109336378 6754288098089446145 n

 

129872709 144691660422212 2360598859225245940 n

 

130712484 186082283226806 8961841421795713887 n

 

129958277 433698157799775 4746969763316993132 n

 

129955923 694955681218156 2413454610754158396 n