บริการยืมระหว่างห้องสมุด มศว (ICL)

 

สมาชิกสามารถขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสาขา ห้องสมุดองครักษ์หรือคณะแพทยศาสตร์


  • การขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสาขา
1. เข้าไปยืมทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ INTER CAMPUS LOGIN ระบบยืมระหว่างหน่วยงาน 

(ห้องสมุดประสานมิตร ห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน)

http://lib.swu.ac.th/icl/

 

สิทธิในการยืม

เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง โดยท่านต้องปลอดภาระหนี้สินต่างๆ กับทางห้องสมุด เช่น ค่าปรับ ทำหนังสือหาย หรือชำรุด ฯลฯ

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการยืมระหว่างหน่วยงาน (Inter-Campus Loan)

  1. ผู้ใช้บริการสามารถทำในระบบจากที่บ้านหรือสำนักหอสมุดกลางชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ
  2. กรอกรายละเอียดของทรัพยากร ที่เป็นเลขบาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น  31011104750997  
  3. แจ้งสถานที่มารับตัวเล่มหนังสือและตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ต้องการยืม 
  4. ห้องสมุดจะดำเนินการติดต่อขอยืมให้ และนัดผู้ใช้บริการให้มารับหนังสือภายใน 3 วัน (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือที่ยืมจากสำนักหอสมุดกลาง ได้ที่ตู้รับคืนของหอสมุดทั้ง 2 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง

ตู้รับคืน ห้องสมุดได้ 2 จุด

  1. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร หอสมุด
  2. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารบริหารกิจการหอพัก
(ไม่รับคืนที่เคาน์เตอร์ยืมทุกชั้น)