บริการคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต/ ไอแพด


ห้องสมุดองครักษ์ มศว  ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้นและการศึกษาค้นคว้า ที่ Self Access Learninng & International Center (SALI Center) พื้นที่บริการ ชั้น 2

 

oklib com1

 oklib com2


รายละเอียดการให้บริการ

หอสมุด ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล และเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้แก่

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 เครื่อง
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  
ห้องสมุดมีนโยบายหลักในการให้บริการสำหรับนิสิตทั่วไปเพียง 1 ห้อง ทั้งนี้ได้สำรองไว้ให้บริการสำหรับเพื่อการเรียนการสอน ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะในสังกัด หรือสำนักคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ข้อกำหนด

 • ให้สิทธิการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เฉพาะอาจารย์เท่านั้น
 • อาจารย์ 1 ท่าน สามารถใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ได้ 10 ชั่วโมง/1 ภาคการศึกษา (เฉพาะกรณีที่จองใช้งานที่คณะที่สังกัด หรือสำนักคอมพิวเตอร์ไม่ได้เท่านั้น)
 • อาจารย์ประจำรายวิชา ต้องติดต่อใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของคณะที่ท่านสังกัดก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ ให้ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์
 • อาจารย์ประจำรายวิชา ต้องติดต่อใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ก่อนโดยสามารถจองได้ด้วยระบบจองห้องออนไลน์ http://roombook.swu.ac.th/swu/roombook/
 • กรณีที่ไม่สามารถจองห้องที่คณะที่สังกัด หรือสำนักคอมพิวเตอร์ได้ สามารถจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ โดยแนบข้อมูลการจองห้องของคณะ และสำนักคอมพิวเตอร์มาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น
 • ถือเป็นสิทธิขาดของห้องสมุดในการพิจารณาอนุมัติให้บริการ
 • ผู้ติดต่อขอจองใช้ห้องสามารถตรวจสอบถานะการจองได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบจองห้องออนไลน์
 • หากได้รับการอนุมัติแล้วห้องสมุดจะพิมพ์ใบขอใช้ห้องออกมาให้โดยผู้ขอใช้บริการ ลงนามในใบคำขอ ในวันที่ขอใช้บริการ สามารถเข้าใช้ห้องได้ตามวัน และ เวลาที่ขอใช้
 • ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการตามเวลาที่ยื่นคำขอเท่านั้น การเลิกใช้งานเกินกำหนดเวลาจะบันทึกไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ

การใช้งานส่วนบุคคล, การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และ เพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป เปิดให้บริการเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้บริการเพื่อฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิต

ข้อกำหนด

 • นิสิตสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการได้โดย ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 เพื่อขอใช้บริการภายใน 1 วัน
 • การใช้งานสามารถเลือกใช้ Login ด้วยรหัสนิสิต

ขั้นตอนการใช้บริการ

ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00- 19.45 น. มีขั้นตอนการใช้บริการดังต่อไปนี้

 • ยื่นบัตรประจำตัวนิสิตที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 เพื่อแสดงความจำนงในการขอเข้าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เปิดเครื่องเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ ที่เครื่องที่ต้องการได้ทันที จะปรากฎหน้าจอดังภาพ
 • คลิกขวาที่หน้าจอเพื่อ Log In เข้าสู่ระบบการใช้งาน
 • กรอก UserName และ Password ด้วยรหัสนิสิต
 • เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จนถึงเวลา 19.45 น.
 • กรณีต้องการเปลี่ยนเครื่องหรือเลิกใช้งานให้ LogOut ออกจากเครื่องที่ใช้งาน
 • หากต้องการใช้งานภายในวันเดียวกันนั้น สามารถ LogIn เข้าไปใช้งานได้ใหม่โดยไม่ต้องติดต่อขอใช้งานอีกภายในวันนั้นๆ

หอสมุดเป็นพื้นที่ให้บริการเครื่อข่ายไร้สาย มีสัญญาณ WIFI ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาคาร ห้องสมุด ชั้น 1-ชั้น 7 ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้จาก http://wise.swu.ac.th/
บริการพิมพ์งาน/ถ่ายเอกสาร

หอสมุดให้บริการเครื่องพิมพ์งาน และถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอสาร/พิมพ์งาน/แสกน จำนวน 2 เครื่อง: ให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2

 

อัตราค่าบริการ

ค่าถ่ายเอกสาร A4

 • ถ่ายเอกสารขาวดำ หน้าละ 50 สต.
 • ถ่ายเอกสารสี หน้าละ 5 บาท

ค่าพิมพ์งาน A4

 • ขาวดำ หน้าละ 1.25 สต.
 • เอกสารสี หน้าละ 5 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร A3

 • ถ่ายเอกสารขาวดำ หน้าละ 4 บาท
 • ถ่ายเอกสารสี หน้าละ 10 บาท

ค่าพิมพ์งาน A3

 • ขาวดำ หน้าละ 4 บาท
 • เอกสารสี หน้าละ 10 บาท

เครื่องพิมพ์งานสี-ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
 • เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 จำนวน 1 เครื่อง
 • เคาน์เตอร์บริการชั้น 4 จำนวน 1 เครื่อง
 • เคาน์เตอร์บริการชั้น 5 จำนวน 1 เครื่อง

อัตราค่าบริการ

ค่าพิมพ์งาน

 • ขาวดำ หน้าละ 1.25 บาท
 • เอกสารสี หน้าละ 5 บาท