บริการจำแนกตามชั้น


ส่วนบริการชั้น 1 Learning Space = พื้นที่เพื่อการเรียนรู้-Ongkharak Libray

 • พื้นที่เพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
 • Book Return ตู้รับคืนหนังสือ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ร้านถ่ายเอกสาร
 • ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม

ส่วนบริการชั้น 2 Discovery Space = พื้นที่เพื่อการเรียนรู้

 • ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ซีดีรอมเพื่อการศึกษา
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • ห้องสมุดภาพ รับชมภาพยนตร์/สารคดี
 • ห้องอ่านหนังสือนอกเวลาอัตโนมัติ
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • มุมบอร์ดเกมส์

ส่วนบริการชั้น 3 Science and Technology Library = ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอ ช.)

ส่วนบริการชั้น 4 Health Science Library = ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การพยาบาล
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • นวนิยาย เรื่องสั้น
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง

ส่วนบริการชั้น 5 Arts and Humanities Library = ห้องสมุดสาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์

 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • จุลสาร
 • หนังสือหายาก (Rare Book)
 • มุมหนังสือเด็ก
 • มุมคุณธรรม (Moral Corner Collection)
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง

ส่วนบริการชั้น 6 ทรัพยากรสารสนเทศปีพิมพ์เก่า /สถิติการใช้น้อย

      ชั้น 6 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีปีพิมพ์เก่า และมีสถิติการใช้งานน้อย ให้บริการในรูปแบบชั้นปิด
      เมื่อสืบค้นแล้วพบรายการที่ระบุ Location “Warehouse 6th fl. Depository Library” สามารถขอใช้บริการโดย

 • จดเลขหมู่ : Call Number มาให้ครบถ้วน ยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับตัวเล่ม
 • รอรับตัวเล่มในชั้นที่เข้าใช้บริการ