บริการจัดส่งหนังสือสำหรับอาจารย์


บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศตามคำขอของอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และบริการสำเนาบทความวารสารที่มีให้บริการทั้งที่ห้องสมุดองครักษ์ และสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร รวมถึงบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านตู้รับคืนภายนอกอาคารห้องสมุดองครักษ์

ระเบียบการใช้บริการ

 • ห้องสมุดองครักษ์ให้บริการสำหรับอาจารย์และบุคลากร ที่มีคณะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เท่านั้น
 • ผู้ขอรับบริการต้องปลอดภาระหนี้สินกับห้องสมุด (ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง, ไม่ค้างค่าปรับ)
 • ห้องสมุดให้บริการส่งทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด และมีสถานภาพว่าอยู่ภายในห้องสมุด (On Shelf)
 • สามารถขอใช้บริการเฉพาะหนังสือที่ให้บริการตัวเล่มภายในห้องสมุดองครักษ์ และสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 • สามารถใช้บริการสำเนาบทความวารสารที่ให้บริการในห้องสมุดองครักษ์ และสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร ด้วยรูปแบบ pdf file (ผ่านทางอีเมล) หรือการถ่ายเอกสาร (ผ่านทางการรับส่งเอกสารตามคณะ)
 • จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถขอยืมได้ เป็นไปตามสิทธิ์การยืมหนังสือของอาจารย์และบุคลากร
 • หากผู้ขอรับบริการไม่สามารถรอรับหนังสือได้ด้วยตนเอง โปรดแจ้งชื่อบุคคลที่จะรับแทน ซึ่งบุคคลนั้นต้องลงนามในแบบฟอร์มการนำส่งด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน

ระยะเวลาการได้รับหนังสือ

  1. ได้รับคำขอก่อน 12.00 น. ได้รับหนังสือภายในวันนั้น เวลา 14.00 น.
  2. ได้รับคำขอหลัง 12.00 น. ได้รับหนังสือภายในวันรุ่งขึ้น เวลา 14.00 น.
  3. ได้รับคำขอในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือในวันจันทร์
  4. ได้รับคำขอในวันหยุดทำการของห้องสมุด รับหนังสือในวันเปิดทำการถัดไป

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากฐานข้อมูลห้องสมุด (SWU Discovery Search) และตรวจสอบสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ
 2. ส่งรายการหนังสือหรือบทความที่ต้องการมายังช่องทางการติดต่อดังนี้
 3. - อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. - Line ID : oklib
 5. - เบอร์โทรภายใน 21250 - 21251
 6. - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-4343752
 7. เมื่อหอสมุดได้รับคำขอ จะยืนยันคำขอกลับผ่านทางอีเมลภายใน 1 วันทำการ
 8. ห้องสมุดดำเนินการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศตามคำขอ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
 9. ผู้รับหนังสือลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนำส่ง

บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านตู้รับคืนภายนอกห้องสมุด

ห้องสมุดองครักษ์ เปิดให้บริการรับคืนหนังสือที่ตู้รับคืนหนังสือจำนวน 2 จุด ได้แก่ ตู้ Book Drop ชั้น 1 อาคารห้องสมุดองครักษ์ และตู้รับคืนที่อาคารบริหารกิจการหอพัก (อาคาร Octa) ซึ่งสามารถส่งคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 1. สำหรับตู้รับคืนหนังสือที่อาคาร Octa

จะเก็บหนังสือวันละ 3 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. (รับคืนเข้าในระบบย้อนหลัง 1 วัน)
 • รอบที่ 2 เวลา 13.00 น. (รับคืนในระบบตามวันที่รับคืน)
 • รอบที่ 3 เวลา 16.00 น. (รับคืนในระบบตามวันที่รับคืน)

***ช่วงปิดภาคการศึกษาห้องสมุดองครักษ์ ปิดบริการตู้รับคืนที่อาคาร Octa***

 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สามารถติดต่อห้องสมุดองครักษ์ เพื่อให้รับคืนหนังสือที่คณะของท่านได้ด้วยช่องทางการติดต่อข้างต้น ห้องสมุดองครักษ์จะไปรับคืนหนังสือในเวลา 14.00 น. ของวันที่ได้รับแจ้ง