โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

 

**ตามที่สำนักหอสมุดกลางได้ทำการสำรวจการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณายกเลิกบอกรับโปรแกรม Endnote ในปี 2567 นั้น สรุปผลการพิจารณา: สำนักหอสมุดกลางพิจารณาบอกรับโปรแกรม Endnote ต่อในปี 2567 ** 

Download Program 


แนะนำการใช้โปรแกรม EndNote

 คู่มือการลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม Endnote

 


การใช้งานเพิ่มเติม สำหรับการอ้างอิงรูปแบบ APA


(ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม EndNote)