คู่มือ/ แนวการปฏิบัติงาน


  • แนวการปฏิบัติงานกลาง 

 

  • งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด

           - เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก

           - เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 (บริการโสตทัศนวัสดุ)

           - เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 (บริการยืม-คืน)

           - เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 (บริการวารสารล่วงเวลา)

           - เคาน์เตอร์บริการชั้น 4

 

  • งานบริการพื้นที่นั่งอ่านและชั้นหนังสือชั้น 4-6

 

  • งานบริการช่วยค้นคว้า

 

  • งานบริการโสตทัศนศึกษา