แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่องyoutubepdfhtml
แนะนำการใช้ CU eLibrary   youtube  pdf  
แนะนำการใช้ SWU eLibrary                  
youtube
 pdf  
การแสดงตัวตนด้วย CL OpenAthens  youtube pdf

  

การอบรม/บรรยายโดยสำนักหอสมุดกลาง      
อบรมแนะนำบริการ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 youtube    
Library Meet Up ครั้งที่ 7: เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย youtube pdf  
Library Meet Up ครั้งที่ 9: มาทำความรู้จักฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ ปี 2565 กันเถอะ youtube    
       
การอบรม/บรรยายโดยสำนักพิมพ์      
    • การใช้ฐานข้อมูล/โปรแกรม
     
          การอบรมหัวข้อ "การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Copyleaks" วิทยากรโดย คุณศุภธภา ธามไกวัลจากบริษัท Open Service Data จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 [NEW] youtube pdf  
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล ACM Digital Library" โดยบริษัท Book Promotion ร่วมกับ สป อว วันที่ 20 มีนาคม 2566 [NEW] youtube    
           กาอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล ACS Journals" โดยบริษัท Book Promotion ร่วมกับ สป อว วันที่ 20 มีนาคม 2566 [NEW] youtube    
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore Digital Library (IEL)" โดยบริษัท Book Promotion ร่วมกับ สป อว วันที่ 20 มีนาคม 2566 [NEW] youtube    
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล SpringerLink: Journals" โดยบริษัท Book Promotion ร่วมกับ สป อว วันที่ 20 มีนาคม 2566 [NEW] youtube    
            การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล WGSN: Fashion Trend" วิทยากรโดย Rivani Changgra (a Client Success Specialist) จากบริษัท WGSN จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 [NEW] youtube    
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล Access Pharmacy" วิทยากรโดย คุณไกรฤกษ์ ศรวณียารักษ์ จาก บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น บริษัทตัวแทนสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill  จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 [NEW] youtube    
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล SCOPUS" วิทยากรโดย ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (a Customer Consultant) จากสำนักพิมพ์ Elsevier จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 26 มกราคม 2566 [NEW] youtube pdf  
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล CEIC Data" วิทยากรโดย คุณเปรมมิกา โกโรวาลา จาก บริษัท CEIC Data (Thailand) จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 มกราคม 2566  [NEW]  youtube pdf  
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูลทดลองใช้ SciFinder-n" โดย CAS (Chemical Abstract Service) ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มศว วันที่ 10 ตุลาคม 2565 youtube    

           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล Emerald Management" โดยสำนักพิมพ์ Emerald ประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มศว วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

youtube    
           การอบรมหัวข้อ "ScienceDirect : Academic Reference Database" จัดโดยสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมกับ สป อว วันที่ 31 มีนาคม 2565 youtube

No.1
pdfN
o.2

pdf

 
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ Ebsco" ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว จัดให้บริการ โดยบริษัท Ebsco Information Service ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 16 มีนาคม 2565

youtube

pdf  
           การอบรมหัวข้อ "SCOPUS: Tracking My Research and My Institute’s Performance with Elsevier" โดยสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 3 มีนาคม 2565 youtube pdf  

           การอบรมหัวข้อ "SCOPUS: SDGs and Research" โดยสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

youtube pdf  
           การอบรมหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล Web of Science" โดยบริษัท Book Promotion youtube    
       
     • การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการตีพิมพ์      
          การบรรยายหัวข้อ "𝗘𝗹𝘀𝗲𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽: 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱" วิทยากรโดย Speaker: JOSLYN PAGUIO | Senior Acquisitions Editor – Neuroscience and Psychology, Elsevier / Co-Speaker: Dr. Yoottapong Klinthongchai, Customer Consultant Elsevier วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 [NEW]  youtube pdf   
          การบรรยายหัวข้อ "การจัดทำและจำหน่ายหนังสือฉบับพิมพ์กับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หาญสืบสาย รักษาการกรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบที่ 2 คือ คุณธีรภัทร ภู่ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขาย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และคุณอัจฉรา พังงา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
                 > รอบที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. [NEW] youtube pdf  
                 > รอบที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. [NEW] youtube  
          การบรรยายหัวข้อ "การจัดทำและจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านระบบ CU-eBook Store และ CU-eLibrary" วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ เจริญสุข และคุณปาริชาติ ผ่านพรม จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

  

 

 

pdf

 
                > รอบที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. [NEW] youtube  
                > รอบที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. [NEW] youtube  
          อบรมหัวข้อ "แนวทางพิจารณาตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ: สำนักพิมพ์ Elsevier" วิทยากรโดย ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (Customer Consultant) จากสำนักพิมพ์ Elsevier จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 2 มีนาคม 2566 [NEW] youtube pdf  
          อบรมหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ" วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 18 มกราคม 2566 [NEW] youtube No.1
pdfNo.2
pdfNo.3 
pdfNo.4
pdf
 
          การสัมมนาหัวข้อ "Making themost of ACS Read & Publish with MHESI" โดยบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  

No.1
pdfN
o.2pdf

 
         อบรมหัวข้อ "Why publish with CUP and Surviving Peer Review-Asia Author Workshop" โดย Cambridge University Press วันที่ 25 ตุลาคม 2565 youtube pdf  
          วารสารวิชาการประเภท Open Access และแนวทางการตีพิมพ์ผลงาน โดยบริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 4 เมษายน 2565  youtube

No.1
pdf
No.2pdfNo.3
pdf

 
          How to Publish with IET Journals โดยสำนักพิมพ์ IEEE youtube    
          การพิจารณาเลือกบทความเพื่ออ้างอิง (Choosing Right References) โดยสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  youtube    
          การพิจารณาวารสารวิชาการเพื่อตีพิมพ์ผลงาน (Targeting Journals to Publish Manuscripts) โดยสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   youtube    
          Going Beyond the Fundamentals of Journal Publishing: Advanced Scientific Writing: How to Construct and Write a Research Paper youtube    
          Elsevier Expert Series: How Academic Communities Contribute to Achieving SDGs โดยสำนักพิมพ์ Elsevier youtube    
          Author Services: Tools to support authors submitting their manuscripts to Wiley โดยสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons youtube    
         Springer Nature Authorship Seminar หัวข้อ "How to Write & Get Published" โดยสำนักพิมพ์ Springer Nature youtube    

 

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง